Bank Spółdzielczy w Jasienicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Promocje

 

WYGODNY KREDYT WAKACYJNY - 2019

Czas trwania promocji od 21.06.2019 r.

do 15.10.2019

ATRAKCYJNY, PROSTY I WYGODNY

KREDYT GOTÓWKOWY NA DOWOLNY CEL

KONSUMPCYJNY

To oferta z której warto skorzystać. Bardzo dobre warunki kredytowe, niskie oprocentowanie, minimum formalności i dowolny cel kredytu.

Najważniejsze korzyści

 

kwota kredytu od 1.000.-zł do 30.000.-zł

dowolny cel kredytu

• okres kredytowania 12, 24 lub 36 miesięcy

stałe oprocentowanie teraz tylko 5,50 % w skali roku

elastyczne warunki spłaty kredytu 

bez poręczycieli

• niska prowizja, a dla posiadaczy ROR dodatkowy upust o 2%*

nieuciążliwe procedury

kwota kredytu 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy
5 000 zł 429,18 zł 220,48 zł 150,98 zł
10 000 zł 858,37 zł 440,96 zł 301,96 zł
15 000 zł 1287,55 zł 661,43 zł 452,94 zł
20 000 zł 1716,74 zł 881,91 zł 603,92 zł
25 000 zł 2145,92 zł 1102,39 zł 754,90 zł
30 000 zł 2575,10 zł 1322,87 zł 905,88 zł

przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu - 5.000zł. okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie kredytu stałe 5,50% w skali roku RRSO 18,83%, rata kredytu 429,18zł./równa rata kapitałowo-odsetkowa/, całkowity koszt kredytu 455,16zł./ całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) 5.455,16 zł

 

KREDYT BUDOWLANY NA CELE MIESZKANIOWE

 

WARUNKI  PROMOCJI  KREDYTÓW  BUDOWLANYCH

NA CELE MIESZKANIOWE w Banku Spółdzielczym w  Jasienicy

pn. „TNIEMY PROWIZJĘ NA PÓŁ  „

 

§1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji

 

1. Organizatorem promocji  kredytów budowlanych  na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych (zwanych dalej  „Promocją”) jest Bank Spółdzielczy w Jasienicy, z/s 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 894 a, którego akta  rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym  w Bielsku Białej  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym do rejestru przedsiębiorstw  pod numerem KRS 0000118820,posiadający numer identyfikacji podatkowej

NIP 547-020-57-36, numer REGON 000496343,

 

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umowy o kredyt budowlany na cele mieszkaniowe. Uczestnikowi Promocji

przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

3. Warunki Promocji kredytów budowlanych na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Jasienicy pn.”TNIEMY PROWIZJE NA PÓŁ ” określają, na jakich warunkach Bank Spółdzielczy w Jasienicy, zwany dalej Bankiem udziela

kredytów budowlanych na cele mieszkaniowe, zwanych dalej „ kredytami budowlanymi” oraz określa zasady przeprowadzenia  promocji  kredytów budowlanych pn.” TNIEMY PROWIZJE NA PÓŁ ‘’

 

4. Kredyty  objęte promocją mogą być udzielane  na zasadach  określonych w  Regulaminie udzielania  kredytów zabezpieczonych hipoteką w Banku Spółdzielczym w Jasienicy ( Regulaminie produktu ), umowie o kredyt budowlany

oraz powszechnie obowiązujących  przepisach  prawa oraz w niniejszych Warunkach.

 

5. Promocja odbywa się we wszystkich Placówkach Banku.

 

6. Promocją objęte są wnioski  o kredyt budowlany  złożone we wszystkich jednostkach banku w okresie

od dnia    01.03. 2019r.    do  dnia   31.10. 2019r.    włącznie.

 

7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad   Warunków Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust.6, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.

§2. Uczestnicy Promocji. Warunki skorzystania z Promocji

 

1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności prawnych (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu budowlanego  oferowanego  przez Bank Spółdzielczy w Jasienicy, przy czym minimalna wysokość kredytu budowlanego  w ramach Promocji  wynosi 80 001 PLN,

 

2. Do ubiegania się  o kredyt  budowlany  objęty promocją  , uprawnieni są  klienci , którzy   w okresie trwania promocji spełnią  wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

1/ złożą wniosek  o kredyt  budowlany

2/ podpiszą w obecności  pracownika banku  oświadczenie  o przystąpieniu  do promocji oraz

otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszych Warunków

3/  w przypadku, gdy o kredyt budowlany ubiega się więcej niż jedna osoba, warunki uczestnictwa

muszą zostać spełnione przez wszystkie osoby wnioskujące o kredyt budowlany. Oświadczenie o

przystąpieniu do Promocji podpisują wszystkie osoby wnioskujące o kredyt budowlany

3/. Za datę wpływu wniosku o udzielenie kredytu budowlanego uznaje się datę złożenia  kompletnego wniosku o kredyt budowlany

4/ Bank nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku o kredyt  budowlany  drogą korespondencyjną oraz poprzez kanały  elektroniczne

§ 3 Zasady promocji

 

  1. Każdy uczestnik promocji  spełniający  wymagania   określone w § 2  w okresie wskazanym  w § 1  jest uprawniony do  zawarcia  umowy kredytu  na następujących  warunkach  promocyjnych :

 

- Bank  pobierze  prowizję  za udzielenie kredytu  w wysokości 50 %  stawki  standardowej

określonej w tabeli

- warunki promocyjne  nie obejmują opłaty  przygotowawczej którą Bank pobierze wg   stawki

standardowej  określonej w tabeli

 

  1. 2. W zakresie pozostałych opłat i prowizji Kredytobiorca związany jest Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku  Spółdzielczym w Jasienicy.

 

 

§ 4 Reklamacje

1.   Informuje się Klientów Banku, że:

a)   Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,

b)   Klient o statusie konsumenta ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

2. Klient ma prawo złożyć w Banku reklamację zawierającą zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank. Reklamacja może być złożona w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Jasienicy obsługującej klientów.

3.   Reklamację można złożyć:

a)   w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres Bank Spółdzielczy Jasienicy, ul. Strumieńska 894 a,  43-385 Jasienica;

b)   ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;

c)   w formie elektronicznej – na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.   Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Bank powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)   przedmiot reklamacji,

b)   okoliczności uzasadniające reklamację,

c)   żądanie reklamacyjne,

d)   dokładne oznaczenie Klienta ją składającego, w tym imię i nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu, a także numer umowy z Bankiem, jeśli Klienta łączy z Bankiem umowa.

W razie niekompletności informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji bank wezwie Klienta do ich uzupełnienia, o ile reklamacja nie została złożona anonimowo.

5. Odpowiedź na reklamację, w wyniku jej rozpatrzenia, nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

a)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

b)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

c)   wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji/skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta, na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami ma zastosowanie umowa o kredyt budowlany zawarta z Bankiem

2. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy o Kredyt budowlany na warunkach niniejszej Promocji, dołączone do Wniosku o kredyt niniejsze Warunki stanowią integralną cześć tej umowy

 

 

 

 

 

PROMOCYJNY KREDYT DLA ROLNIKÓW WIOSNA - JESIEŃ 2019


Wnioski o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje od 10.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

1.  Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :

- zakup środków ochrony roślin, pasz ,

- zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku, kukurydz motylkowych grubonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień ,

- zakup paliwa na cele rolnicze ,

- pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym ,

- usługi sprzętem rolniczym świadczone przez kółka rolnicze ,

2. Wysokość kredytu liczona jest wg zasady; 5.000 - zł / 1 ha gruntów fizycznych x ilość ha gruntów fizycznych,

3.  Z kredytu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,

prowadzące działalność rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa ,

4. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest posiadanie dochodów zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu

wraz z odsetkami w umownym terminie ,

5. Dla kredytów do 20.000. - zł. włącznie Bank składane zaświadczenia z KRUS o  opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje oświadczeniem klienta ,

6. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12 miesięcy ,

7. Oprocentowanie kredytu ustalone jest przez Zarząd BS wg zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania w dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu wynosi 5,90 % w skali roku.

8. Prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z " Tabelą prowizji i opłat bankowych " ustalonej przez Zarząd BS.   

RACHUNKI
u nas tanio zapłacisz wszystkie rachunki :

 

 

 


•za gaz, wodę

•energię elektryczną

• śmieci, telefon, raty

• i inne płatności                                       

 

 

KONTO SENIOR

 

 

 

 

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za wpłaty i wypłaty z konta

0 zł za dostęp do bankowości internetowej

0 zł za wypłaty w bankomatach BS i BPS

dodatkowo:

 

 


preferencyjne opłaty za przelewy w innych  bankach

dostęp do usług dodatkowych np. zlecenia stałe, polecenia zapłaty

dodatkowe środki - limit lub debet

możliwość zakładania lokat bankowych

możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku


 


Strona 1 z 2