Kredyt mieszkaniowy

Jeśli marzysz o własnych czterech kątach, chcesz kupić działkę, zrobić remont to nasz kredyt jest dla Ciebie!

Szczegóły

Kredyt nawozowy

Promocyjny kredyt na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie rolnym

Szczegóły

Kredyt gotówkowy

Nasz kredyt to szybki i tani sposób na realizację Twoich potrzeb.

Szczegóły

Konto osobiste

Cenisz sobie wygodę i profesjonalną obsługę? Załóż rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.

Szczegóły

 Warunki  udzielania kredytów obrotowych  promocyjnych w rachunku kredytowym na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej na okres wiosna – jesień 2024

 

 1. Kredyt udzielony jest na następujące zakupy związane z produkcją rolną :
 • zakup środków ochrony roslin, pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż, rzepaku , kukurydzy, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepaku ozimego, traw, buraków cukrowych i pastewnych , sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń iodnowień,
 • zakup paliwa na cele rolnicze,
 • pokrycie nakładów obrotowych związanych z bieżącą działalnością w gospodarstwie rolnym,
 • usługi sprzetem rolniczym świadczone przez kółka rolnicze
 1. Wysokość kredytu liczona jest wg zasady ;  000.- zł / 1 ha gruntów fizycznych  x ilość  ha gruntów fizycznych  .
 2. Z kredytu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i  jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność  rolniczą oraz działy specjalne rolnictwa
 3. Warunkiem uzyskania w/w kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie
 4. Kredyt udzielany jest na okres spłaty do 12 miesięcy.  
 1. Dla kredytów do 35.000.- zł. włącznie wymagane do wniosku zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek ubezpieczeniowych zastępuje się oświadczeniem klienta.
 1. Realizacja kredytu następuje przez wypłatę gotówki lub bezgotowkowo na rachunek klienta
 1. W celu zabezpieczenia zwrotności kredytu wraz z należnymi odsetkami Bank ma prawo zażądać prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formach dopuszczonych Regulaminem Kredytowania oraz zgodnie z warunkami zabezpieczenia spłaty kredytów udzielanych przez BS Jasienica.Dla kredytów w wysokości  równej lub większej niż 5.000.- obligatoryjnym zabezpieczeniem jest  weksel własny  in blanco.
 1. Spłata kredytu następuje w okresach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo . Odsetki płatne w okresach  kwartalnych lub miesiecznych
 1. Oprocentowanie
 • Kredyt jest oprocentowany według zmiennych stóp procentowych, obowiązujących w okresach, za które odsetki są naliczane
 • Stopa procentowa kredytu wskazana w ust. 1 jest obliczana jako średnia arytmetyczna stawek 1miesięcznego WIBORU (Wskaźnik referencyjny) wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku powiększona o stałą marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego.
 • Za okres obrachunkowy uważa się okres kwartału kalendarzowego. Zmiana
  1. oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca
  2. rozpoczynającego dany kwartał.
 1. Bank wymaga rozliczenia kredytu rachunkami, fakturami VAT, do wysokości 30%  pobranego kredytu w terminie do 6 miesięcy  od daty pobrania kredytu. 

Rozliczenie kredytu stanowić mogą również rachunki i faktury Vat wystawione  3 miesiące przed udzieleniem kredytu.

 1. Nie wywiązanie się przez Kredytobiorcę z postanowień ust.11 powoduje podwyższenie marży kredytu o 1,00 punkt procentowy w stosunku do aktualnie obowiązującej wartości, z zastrzeżeniem, że maksymalne oprocentowanie kredytu jest ustalane zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym i nie przekroczy kwoty stanowiącej dwukrotność odsetek ustawowych, których obecna wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p., a ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Podwyższona marża obowiązywać będzie począwszy od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank stwierdził nie wywiązanie się z postanowień  ust. 11 Wysokość marży zostanie przywrócona do poziomu sprzed podwyższenia po spełnieniu warunków określonych w ust. 11.
 1. Kredytobiorca może posiadać kilka kredytów udzielonych w ramach niniejszej promocji przeznaczonych  na zakup środków  obrotowych  do produkcji rolnej pod warunkiem iż łączna kwota tych kredytów nie przekroczy wysokości ustalonej w ust 2 niniejszych warunków .
 1.  Prowizja i opłata przygotowawcza  pobierane sąt od kwoty przyznanego kredytu zgodnie z "Tabelą prowizji i opłat za czynności bankowe  w Banku Spółdzielczym w Jasienicy" ustaloną przez Zarząd BS.
 1.  Kredyt udzielany jest przez Zarząd BS lub przez osoby upoważnione przez Zarząd w granicach swojego upoważnienia.
 1.  Wnioski o udzielenie przedmiotowego kredytu Bank przyjmuje  od 02.2024  r. do   31.10.2024 r.
 1. W sprawach nieuregulowanych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy obowiązujące w Banku oraz regulacje ustawowe, a w szczególności:
  1. Instrukcję kredytowania działalności gospodarczej;
  2. Regulamin kredytowania osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
  3. Instrukcję postępowania w procesie obsługi zwrotu kosztów przy kredytach konsumenckich oraz hipotecznych w Banku Spółdzielczego w Jasienicy ;

 

Przyjęto na posiedzeniu  Zarządu

w dniu 06.02.2024 r.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.