Bank Spółdzielczy w Jasienicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowe ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Jest rachunkiem umożliwiającym korzystanie z przelewów, stałych zleceń, debetów, linii kredytowych oraz systemu bankowości internetowej, SMS-bankingu, kart płatniczych.

Rachunek ROR otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Osoba fizyczna może być posiadaczem tylko jednego rachunku ROR własnego oraz współposiadaczem tylko jednego rachunku ROR wspólnego.

Bank nie prowadzi rachunku ROR na rzecz osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Rachunek ROR służy w szczególności do:

 • gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych,
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
 • korzystania z kart płatniczych,
 • korzystania z debetu,
 • zaciągania kredytu odnawialnego,
 • korzystania z usług bankowości internetowej i SMS-banking,
 • korzystania z innych usług oferowanych przez Bank w ramach rachunków ROR.

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Jasienicy są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.